استفاده از الگوریتم علف های هرز برای حل مسئله تخصیص پهلوگاه های اسکله به کشتی ها در بنادر کانتینری
1. استفاده از الگوریتم علف های هرز برای حل مسئله تخصیص پهلوگاه های اسکله به کشتی ها در بنادر کانتینری

محمد محمدپور عمران؛ سید فرزاد حسینی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 85-96

چکیده
  سرعت حمل و نقل نقش مهمی را در تجارت جهانی دارد از این­رو مهم­ترین هدف پایانه کانتینری افزایش کارایی و کاهش تأخیر در خروج کشتی­ها از اسکله است. زمان بیکاری یک کشتی به کارایی زمان­بندی اسکله و چگونگی ...  بیشتر