موضوعات = هیدرودینامیک
تعداد مقالات: 20
1. شبیه‌سازی عددی ارتعاشات ناشی از پروانه شناور دریایی با استفاده از تحلیل برهمکنش بین سیال و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

جبار فیروزی؛ محسن کیامنصوری؛ حسن قاسمی


2. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


3. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

سعید کرمی؛ علی ملکی؛ قادر میرزایی


4. تحلیل عملکرد و بررسی نیروهای وارد بر مبدل انرژی امواج دریا بر مبنای ستون نوسانی آب تحت اثر موج منظم به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مبین معصومی؛ مهدی یوسفی فرد


5. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-59

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


7. مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116

ایوب محمودی؛ میراحمد لشته نشائی؛ عباس منصوری؛ محمود شفاعی بجستان


10. استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تک‌بدنه با استفاده از شبیه‌سازی عددی مدل تست مهار شده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-74

ابراهیم علیزاده؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ سید کاظم ساداتی ساروئی


11. شبیه‌سازی عددی اثر ابعاد تیرخن بر مشخصه‌های جریانی حرکت چرخش عرضی کشتی در سیال لزج

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-111

مهدی محمودی؛ رویا شادمانی؛ مفید گرجی بندپی


12. طراحی آرمور موج‌شکن‌های توده سنگی بر اساس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک-مطالعه موردی: بندر نوشهر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-63

میثم بالی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ مجید جندقی


13. ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 42-52

عباس دشتی منش؛ رضا خسروانی؛ احمدرضا کهنسال


15. بررسی خطای روابط تجربی و شبیه سازی عددی در محاسبه توان شناورهای زیرسطحی با استفاده از نتایج تست میدانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 54-66

سجاد اردشیری؛ سید حسین موسوی زادگان؛ سعید خردمند؛ فرزاد اسکندری؛ احمد کمالی


16. تحلیل طیف فرکانسی نویز پروانه‌های مغروق در تونل کاویتاسیون

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-16

محمد کاظمی راد؛ داوود غرویان؛ رحیم مالمیر


18. اثر شکل حفره های موجشکن حفره دار بر استهلاک انرژی امواج برخوردی به روش عددی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-73

محمود قاسمی زاده؛ محمد جواد کتابداری


19. تحلیل تجربی تاثیر هوادهی به پله های عرضی شناورهای تندرو سرشی برکاهش قله ی منحنی مقاومت آنها

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 22-32

محمود سالاری؛ محمد سعید سیف؛ مهدی تیموری


20. بررسی تاثیر ورودی تر در ضرایب هیدرودینامیکی شناور پشتیبان با انجام مطالعات عددی و آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 81-92

محمد شاه آبادی فراهانی؛ شهریار منصورزاده؛ احمدرضا زمانی