موضوعات = هیدرودینامیک
تعداد مقالات: 27
1. بررسی و مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌های متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

حسن قاسمی؛ علی اکبر قدیمی


3. تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 61-70

احسان اسدی اسرمی؛ محمد مونسان


5. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-51

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


8. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 88-96

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی


9. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 98-111

سعید کرمی؛ قادر میرزایی؛ علی ملکی


12. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-59

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


14. شبیه سازی عددی جریان حولِ شناورِ پروازی پله دار (دو پله) در آب آرام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-74

پرویز قدیمی؛ سعید پناهی


15. مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116

ایوب محمودی؛ میراحمد لشته نشائی؛ عباس منصوری؛ محمود شفاعی بجستان


16. استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تک‌بدنه با استفاده از شبیه‌سازی عددی مدل تست مهار شده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-74

ابراهیم علیزاده؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ سید کاظم ساداتی ساروئی


18. شبیه‌سازی عددی اثر ابعاد تیرخن بر مشخصه‌های جریانی حرکت چرخش عرضی کشتی در سیال لزج

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-111

مهدی محمودی؛ رویا شادمانی؛ مفید گرجی بندپی


19. ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 42-52

عباس دشتی منش؛ رضا خسروانی؛ احمدرضا کهنسال


20. طراحی آرمور موج‌شکن‌های توده سنگی بر اساس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک-مطالعه موردی: بندر نوشهر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-63

میثم بالی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ مجید جندقی


22. بررسی خطای روابط تجربی و شبیه سازی عددی در محاسبه توان شناورهای زیرسطحی با استفاده از نتایج تست میدانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 54-66

سجاد اردشیری؛ سید حسین موسوی زادگان؛ سعید خردمند؛ فرزاد اسکندری؛ احمد کمالی


23. تحلیل طیف فرکانسی نویز پروانه‌های مغروق در تونل کاویتاسیون

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-16

محمد کاظمی راد؛ داوود غرویان؛ رحیم مالمیر


24. اثر شکل حفره های موجشکن حفره دار بر استهلاک انرژی امواج برخوردی به روش عددی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-73

محمود قاسمی زاده؛ محمد جواد کتابداری