تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم
1. تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم

اشکان معبودی؛ مهدی یوسفی فرد؛ محمد حسن قاسمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 37-49

چکیده
  در این پژوهش، رفتار دینامیکی شناور نفتکش KVLCC2 با استفاده از روش عددی و در سرعت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نیروهای وارد بر شناور و همچنین حرکات آن در سیال بر مبنای روش دینامیک سیالات محاسباتی ...  بیشتر