موضوعات = مهندسی دریایی
تعداد مقالات: 66
1. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


3. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


4. بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

حامد یوسفی؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ سید یعقوب سجادی


5. بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

رسول کریمی؛ وحید شکری؛ محمد خویشه


6. بررسی و مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌های متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

حسن قاسمی؛ علی اکبر قدیمی


7. ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

محمود ذبیح پور؛ سید مسعود سید قصیر؛ محسن رضائی


8. تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

احسان اسدی اسرمی؛ محمد مونسان


9. مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

سعید کرمی؛ روح ا.. هادی پور گودرزی


10. ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

ناصر شابختی؛ سید سعید طباطبایی؛ کوروش خداوردی


11. بررسی عددی عملکرد هیدرودینامیکی و آکوستیکی یک پروانه دریایی در دو ضریب پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید کرمی؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ قادر میرزایی


13. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 88-96

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی


15. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 98-111

سعید کرمی؛ قادر میرزایی؛ علی ملکی


17. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 46-60

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی


18. بررسی اثرات جابجایی مرکز ثقل و تغییر زاویه عرضی کف شناور پروازی بر عملکرد دینامیکی شناور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-74

محمد گندم کار؛ محمد حسین کریمی؛ قدیر احمدی جید


22. بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-58

مجید عسکری سیار؛ کریم اکبری وکیل آبادی؛ حسن قاسمی


24. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-36

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب