موضوعات = مهندسی دریایی
تعداد مقالات: 56
1. بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

حامد یوسفی؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ سید یعقوب سجادی


2. مقایسه پاسخ لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه تحت اثر روش‌زمان دوام با دیگر روش های تحلیل لرزه ای، مطالعه موردی بندر امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

احسان شاد؛ روح اله امیرآبادی؛ مهدی شریفی


3. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

سعید کرمی؛ علی ملکی؛ قادر میرزایی


4. شبیه‌سازی عددی ارتعاشات ناشی از پروانه شناور دریایی با استفاده از تحلیل برهمکنش بین سیال و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

جبار فیروزی؛ محسن کیامنصوری؛ حسن قاسمی


5. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


6. توسعه یک چارچوب محاسباتی برای تحلیل قابلیت اعتماد متغیر در زمان در سکوهای ثابت فلزی فراساحل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

حسین غلامی؛ احمد ایزدی


7. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


8. تحلیل عملکرد و بررسی نیروهای وارد بر مبدل انرژی امواج دریا بر مبنای ستون نوسانی آب تحت اثر موج منظم به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مبین معصومی؛ مهدی یوسفی فرد


9. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی


10. بررسی اثرات جابجایی مرکز ثقل و تغییر زاویه عرضی کف شناور پروازی بر عملکرد دینامیکی شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

محمد گندم کار؛ محمد حسین کریمی؛ قدیر احمدی جید


11. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


12. بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-58

مجید عسکری سیار؛ کریم اکبری وکیل آبادی؛ حسن قاسمی


15. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-59

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


16. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-36

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


21. بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-73

اتابک فیضی؛ علیرضا اسدپور اردبیلی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


22. مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116

ایوب محمودی؛ میراحمد لشته نشائی؛ عباس منصوری؛ محمود شفاعی بجستان


23. بررسی عددی تأثیر موقعیت نشت هیدروژن بر روی توزیع هیدروژن در یک محفظه بسته

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 52-62

محمد افغان حاجی عباس؛ سعید خردمند


24. شبیه سازی عددی جریان حولِ شناورِ پروازی پله دار (دو پله) در آب آرام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-74

پرویز قدیمی؛ سعید پناهی