ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال
1. ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال

سیامک جمشیدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال بر اساس داده‌های برداشت شده در عملیات میدانی است. در این راستا پارامترهای مختلف آب خلیج نظیر دما، شوری، چگالی، اکسیژن، ...  بیشتر