بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف
1. بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف

عباس اصغری؛ ناصر کردانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 28-38

چکیده
  برج های خنک کننده تر که بطور وسیعی در صنایع مختلف برای دفع حرارتهای مازاد مورد استفاده قرار می گیرند، دارای معایب و محدودیت هایی هستند. برای این منظور از برج خنک کننده بارشی که در گروه برج خنک کننده تر ...  بیشتر