همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند
1. همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 71-82

چکیده
  برای همانندسازی ساختار سرعت صوت در شمال‏غرب اقیانوس هند، یک مدل عددی سه‌بعدی حساس به تنش باد، بر اساس معادلات مقدم در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما طراحی‌شده است. استخراج داده‏های ...  بیشتر