طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی
1. طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی

ژیلوان حبیبی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 9-17

چکیده
  حسگرهای گازی به طور کلی وظیفه جذب و تشخیص مولکول‌های گازی روی یک ماده حساس می‌باشد که در این مقاله حسگرهای گازی بر پایه گرافن با استفاده از روش‌های نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و نوع آرمچیر بدون اعمال ...  بیشتر