بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج
1. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

چکیده
  وجود یک جسم در مقابل امواج پیشرونده، بسته به ابعاد جسم در مقایسه با طول موج می‌تواند موجب تغییر در پروفیل موج برخوردشونده به سازه و تفرق آن گردد. موج متفرق‌شده نیز به نوبه خود نیروهای مرتبه اول و مرتبه ...  بیشتر
تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی
2. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 26-36

چکیده
  تثبیت موقعیت دینامیکی برای سکوهای شناور تحت نیروهای موج، باد و جریان دریایی قرار دارند امری حیاتی است. بنابراین در صورت آسیب دیدن یک یا چند مهار، امکان آسیب دیدن سایر مهارها نیز وجود دارد، درنتیجه تجزیه‌و‌تحلیل ...  بیشتر
بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن
3. بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن

اتابک فیضی؛ علیرضا اسدپور اردبیلی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 59-73

چکیده
  فرو ریختن ناگهانی یک سد که در پشت آن مقادیر عظیمی آب نگهداری می‌شود، باعث می‌گردد که به تاسیسات پایین‌دست از قبیل نیروگاه‌ها، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و غیره خسارات مالی وارد شود. ...  بیشتر
بررسی میدان ویک بر روی عرشه پرواز یک شناور تریماران مبتنی برانحنای بهینه روسازه
4. بررسی میدان ویک بر روی عرشه پرواز یک شناور تریماران مبتنی برانحنای بهینه روسازه

کریم اکبری وکیل ابادی؛ رحیم مالمیر؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ عباس حسن آبادی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 31-41

چکیده
  طراحی عرشه پرواز یکی از کلیدی ترین بخش های اصلی در فرایند طراحی شناورهای نظامی می باشد. وجود سازه جلوی عرشه پرواز از محدودیتهای تاثیرگذار بر روی عملکرد نشست و برخاست هلی کوپتر بر روی عرشه اینگونه شناورها ...  بیشتر