مطالعه عددی اثر ترکیب توربین های محور عمودی داریوس- ساوونیوس و تاثیر آن بر گشتاور تولیدی
1. مطالعه عددی اثر ترکیب توربین های محور عمودی داریوس- ساوونیوس و تاثیر آن بر گشتاور تولیدی

سید محمد جوادی؛ محمد جلیلی مهر

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 37-46

چکیده
  چکیده هرچند که توربین داریوس نسبت به بقیه توربین‌های محور عمودی دارای بازده بالاتری است. اما گشتاور پایین این توربین ها در هنگام شروع به حرکت باعث می‌شود که این توربین ها شروع به حرکت خودکار نداشته ...  بیشتر