حذف فعال نویز صوتی ضبط‌شده در اتاق موتورها با استفاده از شبکه‌های عصبی استاتیکی و دینامیکی
1. حذف فعال نویز صوتی ضبط‌شده در اتاق موتورها با استفاده از شبکه‌های عصبی استاتیکی و دینامیکی

مهرشاد سلماسی؛ رمضانعلی صادق‌زاده

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  نویز صوتی حاصل از موتورخانه یک کشتی می‌تواند باعث ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای خدمه کشتی در حین استراحت یا کارگران درون موتورخانه باشد. هم‌چنین نویز حاصل می‌تواند عوارض و آسیب‌های فراوانی را برای خدمه ...  بیشتر