نویسنده = مریدی، آلاوه
تعداد مقالات: 1
1. دسته بندی اهداف سوناری با استفاده از روش ترکیبی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-13

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ آلاوه مریدی؛ محمدجعفر ناصری