نویسنده = کریمی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

رسول کریمی؛ وحید شکری؛ محمد خویشه