نویسنده = ستوده، امیرفرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. Economic optimization of a shell-and-tube heat exchanger (STHE) based on new method by Grasshopper Optimization Algorithm (GOA)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 112-124

امین فرزین؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان