نویسنده = کریمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جابجایی مرکز ثقل و تغییر زاویه عرضی کف شناور پروازی بر عملکرد دینامیکی شناور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-74

محمد گندم کار؛ محمد حسین کریمی؛ قدیر احمدی جید