نویسنده = مقدم پور، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تجربی حرکات هیو و پیچ یک شناور تریماران در امواج منظم

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 42-50

ابوالفتح عسکریان خوب؛ شهریار مقدم پور؛ عباس فاضلی نیا