نویسنده = حسینی بالام، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. برهم کنش بین دمای سطح دریا و تنش باد در شمال اقیانوس هند با استفاده از تجزیه و تحلیل توابع متعامد تجربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 96-104

نسرین عشقی؛ فهیمه حسینی بالام؛ اسماعیل حسن زاده