نویسنده = قراخیلی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت آنتن موج نشتی یکنواخت برای کاربرد در باند X

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 13-20

عبدالرضا کیانی؛ فاطمه قراخیلی؛ سید محمد هاشمی