نویسنده = کرمی خانیکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 64-74

حمیده دقیق؛ علی کرمی خانیکی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی