نویسنده = اسدپور اردبیلی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-73

اتابک فیضی؛ علیرضا اسدپور اردبیلی؛ ابوالفتح عسکریان خوب