نویسنده = عظیمی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در تصویر مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 30-41

سید محمدرضا موسوی؛ رویا عظیمی؛ مهدی نصیری