آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در تصویر مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختی فازی
1. آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در تصویر مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختی فازی

سید محمدرضا موسوی؛ رویا عظیمی؛ مهدی نصیری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 30-41

چکیده
  آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در سامانه های دفاعی و نظامی بسیار مهم است. برای این منظور، استفاده از تصاویر مادون قرمز بر تصاویر مرئی ارجحیت دارد. چرا که در شرایطی مانند ناوبری انواع شناورها که در فضای دود ...  بیشتر