نویسنده = حبیبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 18-27

حمزه آقابابایی؛ محمدرضا حبیبی؛ مهرداد اعظمی