مطالعه تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان تولید آلاینده ها در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا
1. مطالعه تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان تولید آلاینده ها در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا

رئوف مبشری؛ مهدی صدیق

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 26-38

چکیده
  در تحقیق حاضر، به مطالعه و بررسی تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان آلاینده های تولیدی در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا پرداخته شده است. برای این منظور، ...  بیشتر