نویسنده = اکبری وکیل آبادی، کریم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. تحلیل اثر خوردگی بر استحکام باقیمانده کششی ورق کشتی های سالخورده به کمک آزمایش کشش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-61

عباس حسن آبادی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی


3. بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-58

مجید عسکری سیار؛ کریم اکبری وکیل آبادی؛ حسن قاسمی


4. بررسی میدان ویک بر روی عرشه پرواز یک شناور تریماران مبتنی برانحنای بهینه روسازه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-41

کریم اکبری وکیل ابادی؛ رحیم مالمیر؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ عباس حسن آبادی


5. پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 54-64

کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی؛ حبیب ا... سیاری