نویسنده = علی اسکافی نوغانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-51

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی