نویسنده = بیسجردی، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-111

سید محمدرضا موسوی؛ M. A. Mansoori؛ محمدحسین بیسجردی