نویسنده = منصورزاده، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ورودی تر در ضرایب هیدرودینامیکی شناور پشتیبان با انجام مطالعات عددی و آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 81-92

محمد شاه آبادی فراهانی؛ شهریار منصورزاده؛ احمدرضا زمانی