نویسنده = محمد جواد کتابداری
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-36

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


3. تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-62

محمد جواد کتابداری؛ محمد بختیاری؛ حسن قاسمی


4. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-63

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری


6. شناسایی خطاهای داده های خام بویه های موج نگار با استفاده از روش ضریب داده پرت محلی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-78

محمد جواد کتابداری؛ کیومرث محمودی


7. اثر شکل حفره های موجشکن حفره دار بر استهلاک انرژی امواج برخوردی به روش عددی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-73

محمود قاسمی زاده؛ محمد جواد کتابداری


8. آنالیز هیدرودینامیکی بارج شناور با آبخورهای مختلف تحت اثر امواج در حوزه فرکانسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 53-62

محمد جواد کتابداری؛ اشکان شاهرخی؛ محسن خبیر